--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogłoszenie

Niepubliczny Żłobek „Kamienieckie Maluchy” ogłasza nabór do udziału w Projekcie „Kamienieckie Maluchy”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie 32 nowych miejsc żłobkowych we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 603 634 567 lub 609 869 063.

 

III Sesja Rady Gminy Czernica 28 grudnia 2018 rok (+skrypt)

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 2055
Skrypt do III Sesji Rady Gminy z dnia 28-12-2018

0:05 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta, pracowników gminy , sołtysów , dyrektorów placówek ,obecnych gości i widzów TVL

0:55 Przewodniczący udziela głosu mieszkance Kamieńca Wr. reprezentującej koło emerytów, rencistów i inwalidów – która przekazała życzenia noworoczne mieszkańcom, podziękowała wójtowi i radnemu Jerzemu Misztalowi za pomoc w działalności klubu

4:15 Przewodniczący podał propozycję porządku obrad do którego radny Ryszard Wychudzki zgłosił wniosek o dodanie projektu uchwały zatwierdzającej plany pracy komisji R.G.Czernica na rok 2019, po głosowaniu 15 radnych za , dodany wniosek jest punktem 7.9 porządku obrad

5:10 Przedstawienie propozycji porządku obrad1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.

6. Sprawozdania przewodniczących Komisji Rady Gminy Czernica z działalności w 2018 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

2) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

3) budżetu Gminy Czernica na 2019 rok

4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2019-2032

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Czernica

6) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

7)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2019

8)  zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

8. Oświadczenia radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad Rady.

8:00 Głosowanie nad rozszerzonym porządkiem obrad – 15 radnych za proponowanymi zmianami

8:45 Punkty 1, 2, i 3 porządku obrad przyjęte

8:55 punkt 4 porządku obrad - informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym do tego sprawozdania radny Ryszard Wychudzki dodał informację o spotkaniu w dniu 9 grudnia z przedstawicielami służb mundurowych

16:15 punkt 5 porządku obrad - sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesyjnym

45:00 punkt 6 porządku obrad – sprawozdania przewodniczących komisji R.G. z działań komisji w roku 2018

45:10 radny Adam Jaskuła – kom.zagospodarowania przestrzennego, ochrony śr. i rolnictwa

47:30 radny Adam Cioczek – kom. rewizyjna

49:30 radny Ryszard Wychudzki – kom. Oświaty i spraw społecznych

52:25 radny Daniel Urban – kom. budżetu i finansów

56:00 radny Mateusz Kwaśny – kom. skarg petycji i wniosków

57:15 radna Anna Andrusyn – ukonstytuowanie się komisji kapituły , wybór przewodniczącego

57:55 rozpatrzenie projektów uchwał :

7.1 zmiany w budżecie gminna rok 2018 referuje skarbnik gminy - pozytywna opinia kom.budżetu, brak uwag radnych , głosowanie 15 głosów za zatwierdzeniem zmian

59:40 7.2 wydatki budżetowe których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2018 – referuje skarbnik gminy mówi o braku możliwości zrealizowania tych zadań i konieczności ich realizacji do 30 czerwca 2019 , brak uwag komisji budżetu i radnych. Głosowanie 15 głosów za uchwałą.

1:02:20 punkt 7.3 projekt uchwały budżet gminy na rok 2019 – referuje skarbnik gminy opinia komisji budżetu i finansów pozytywna

1:14:30 radna Anna Andrusyn zwraca uwagę że radni nieobiektywnie ocenili wagę inwestycji przy ul.Gajowej w Chrząstawie M.

1:15:50 głosowanie , 12 głosów za / 2 wstrzymujące się/ 1 przeciw

1:16:40 punkt 7.4 uchwała ws wieloletniej prognozy finansowe gminy , projekt referuje skarbnik gminy – pozytywna opinia komisji budżetu , głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:24:00 radny Ryszard Wychudzki podziękował wójtowi i pracownikom za przygotowanie budżetu gminy na rok 2019 , przypomniał że w 2015 roku zatwierdzanie budżetu trwało ponad 15 godzin i skończyło się chorobą wójta

1:27:10 wójt Włodzimierz Chlebosz dziękuje w imieniu swoim i współpracowników , wyjaśnia kwestie poruszane przez radną Annę Andrusyn

1:30:45 radna Beata Potocka polemizuje z radnym Ryszardem Wychudzkim – mówi że sołtys Jeszkowic złożył osiem wniosków do budżetu które nie zostały uwzględnione

1:31:50 radny Adam Jaskuła apeluje do radnych aby czuli się radnymi całej gminy a nie poszczególnych miejscowości

1:34:10 punkt 7.5 ustalenie składu komisji oświaty i spraw społecznych – radna Iwona Fuchs zgłosiła chęć pracy w tej komisji - głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:35:30 punkt 7.6 porządku obrad – referuje kierownik GOPS Krystyna Zaraś – brak uwag radnych głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:38:20 punkt 7.7 porządku obrad – referuje kierownik GOPS – pozytywna opinia komisji głosowanie 14 głosów za uchwałą , radny Adam Jaskuła wadliwie nacisnął przycisk i jego głos nie został policzony

1:41:40 punkt 7.8 porządku obrad – referuje zca wójta Czech , brak uwag komisji i radnych - głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:47:00 punkt 7.9 – uchwała zatwierdzająca plany pracy komisji R.G. na rok 2019 w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzono plany pracy

1:48:40 punkt 8 - brak oświadczeń radnych , punkt 9 – sprawy różne

1:49:15 radna Anna Andrusyn , jeszcze raz porusza sprawę ulicy Gajowej

1:50:15 radny Zdzisław Dobrzański , zaprasza radnych i mieszkańców na „Orszak 3 Króli” który wyruszy z Nadolic Wlk do Nadolic Małych

1:51:25 radny Ryszard Wychudzki odniósł się do wypowiedzi radnych Anny Andrusyn i Beaty Potockiej , zaprosił także na koncert do Kamieńca Wr. w dniu 5 stycznia

1:52:50 sołtys Gajkowa dziękuje wójtowi za realizację zadań inwestycyjnych, składa życzenia Noworoczne

1:53:30 radna Agnieszka Fugol zaprasza wszystkich do Gajkowa na koncert w dniu 6 stycznia

1:53:55 wójt Włodzimierz Chlebosz polemizuje z radną Anną Andrusyn nt stanu ulicy Gajowej

1:56:50 przewodniczący R.G. informuje radnych o zaproszeniu przez arcybiskupa Józefa Kupnego i Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego na mszę świętą w intencji samorządowców.

1:58:05 radna Katarzyna Moroz popiera projekt budowy ul.Gajowej gdyż posłuży ona również mieszkańcom Wojnowic

1:58:55 radny Adam Jaskuła apeluje do radnych aby mieli na uwadze ile dróg w gminie jest do remontu i poprawek

1:59:50 przewodniczący Leszek Kusiak życzy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i zamyka obrady.

Opracował B.L.