--------------------------------------------
Jak oglądać filmy w lepszej jakości!!!
Aby oglądać filmy w jakości HD, czyli w wysokiej jakości obrazu, proszę po włączeniu filmu najechać kursorem na pasek u dołu filmu a pojawi się w górnym prawym rogu okienko z napisem HD is off. Proszę kursorem najechać na to okienko i kliknąć - pojawi się napis HD is on, wówczas film będzie odtwarzany w jakości HD. Uwaga - przy słabym transferze film w takiej rozdzielczości może się zacinać, aby wyłączyć HD należy analogicznie czynności powtórzyć. W razie pytań proszę o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III Sesja Rady Gminy Czernica 28 grudnia 2018 rok (+skrypt)

Kategoria : Materiały Archiwalne
Wyświetleń : 2013
Skrypt do III Sesji Rady Gminy z dnia 28-12-2018

0:05 Przewodniczący R.G. otwiera sesję, wita radnych , wójta, pracowników gminy , sołtysów , dyrektorów placówek ,obecnych gości i widzów TVL

0:55 Przewodniczący udziela głosu mieszkance Kamieńca Wr. reprezentującej koło emerytów, rencistów i inwalidów – która przekazała życzenia noworoczne mieszkańcom, podziękowała wójtowi i radnemu Jerzemu Misztalowi za pomoc w działalności klubu

4:15 Przewodniczący podał propozycję porządku obrad do którego radny Ryszard Wychudzki zgłosił wniosek o dodanie projektu uchwały zatwierdzającej plany pracy komisji R.G.Czernica na rok 2019, po głosowaniu 15 radnych za , dodany wniosek jest punktem 7.9 porządku obrad

5:10 Przedstawienie propozycji porządku obrad1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.

6. Sprawozdania przewodniczących Komisji Rady Gminy Czernica z działalności w 2018 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

2) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

3) budżetu Gminy Czernica na 2019 rok

4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2019-2032

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Czernica

6) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

7)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2019

8)  zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

8. Oświadczenia radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad Rady.

8:00 Głosowanie nad rozszerzonym porządkiem obrad – 15 radnych za proponowanymi zmianami

8:45 Punkty 1, 2, i 3 porządku obrad przyjęte

8:55 punkt 4 porządku obrad - informacja przewodniczącego rady o działaniach w okresie między sesyjnym do tego sprawozdania radny Ryszard Wychudzki dodał informację o spotkaniu w dniu 9 grudnia z przedstawicielami służb mundurowych

16:15 punkt 5 porządku obrad - sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesyjnym

45:00 punkt 6 porządku obrad – sprawozdania przewodniczących komisji R.G. z działań komisji w roku 2018

45:10 radny Adam Jaskuła – kom.zagospodarowania przestrzennego, ochrony śr. i rolnictwa

47:30 radny Adam Cioczek – kom. rewizyjna

49:30 radny Ryszard Wychudzki – kom. Oświaty i spraw społecznych

52:25 radny Daniel Urban – kom. budżetu i finansów

56:00 radny Mateusz Kwaśny – kom. skarg petycji i wniosków

57:15 radna Anna Andrusyn – ukonstytuowanie się komisji kapituły , wybór przewodniczącego

57:55 rozpatrzenie projektów uchwał :

7.1 zmiany w budżecie gminna rok 2018 referuje skarbnik gminy - pozytywna opinia kom.budżetu, brak uwag radnych , głosowanie 15 głosów za zatwierdzeniem zmian

59:40 7.2 wydatki budżetowe których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2018 – referuje skarbnik gminy mówi o braku możliwości zrealizowania tych zadań i konieczności ich realizacji do 30 czerwca 2019 , brak uwag komisji budżetu i radnych. Głosowanie 15 głosów za uchwałą.

1:02:20 punkt 7.3 projekt uchwały budżet gminy na rok 2019 – referuje skarbnik gminy opinia komisji budżetu i finansów pozytywna

1:14:30 radna Anna Andrusyn zwraca uwagę że radni nieobiektywnie ocenili wagę inwestycji przy ul.Gajowej w Chrząstawie M.

1:15:50 głosowanie , 12 głosów za / 2 wstrzymujące się/ 1 przeciw

1:16:40 punkt 7.4 uchwała ws wieloletniej prognozy finansowe gminy , projekt referuje skarbnik gminy – pozytywna opinia komisji budżetu , głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:24:00 radny Ryszard Wychudzki podziękował wójtowi i pracownikom za przygotowanie budżetu gminy na rok 2019 , przypomniał że w 2015 roku zatwierdzanie budżetu trwało ponad 15 godzin i skończyło się chorobą wójta

1:27:10 wójt Włodzimierz Chlebosz dziękuje w imieniu swoim i współpracowników , wyjaśnia kwestie poruszane przez radną Annę Andrusyn

1:30:45 radna Beata Potocka polemizuje z radnym Ryszardem Wychudzkim – mówi że sołtys Jeszkowic złożył osiem wniosków do budżetu które nie zostały uwzględnione

1:31:50 radny Adam Jaskuła apeluje do radnych aby czuli się radnymi całej gminy a nie poszczególnych miejscowości

1:34:10 punkt 7.5 ustalenie składu komisji oświaty i spraw społecznych – radna Iwona Fuchs zgłosiła chęć pracy w tej komisji - głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:35:30 punkt 7.6 porządku obrad – referuje kierownik GOPS Krystyna Zaraś – brak uwag radnych głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:38:20 punkt 7.7 porządku obrad – referuje kierownik GOPS – pozytywna opinia komisji głosowanie 14 głosów za uchwałą , radny Adam Jaskuła wadliwie nacisnął przycisk i jego głos nie został policzony

1:41:40 punkt 7.8 porządku obrad – referuje zca wójta Czech , brak uwag komisji i radnych - głosowanie 15 głosów za uchwałą

1:47:00 punkt 7.9 – uchwała zatwierdzająca plany pracy komisji R.G. na rok 2019 w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzono plany pracy

1:48:40 punkt 8 - brak oświadczeń radnych , punkt 9 – sprawy różne

1:49:15 radna Anna Andrusyn , jeszcze raz porusza sprawę ulicy Gajowej

1:50:15 radny Zdzisław Dobrzański , zaprasza radnych i mieszkańców na „Orszak 3 Króli” który wyruszy z Nadolic Wlk do Nadolic Małych

1:51:25 radny Ryszard Wychudzki odniósł się do wypowiedzi radnych Anny Andrusyn i Beaty Potockiej , zaprosił także na koncert do Kamieńca Wr. w dniu 5 stycznia

1:52:50 sołtys Gajkowa dziękuje wójtowi za realizację zadań inwestycyjnych, składa życzenia Noworoczne

1:53:30 radna Agnieszka Fugol zaprasza wszystkich do Gajkowa na koncert w dniu 6 stycznia

1:53:55 wójt Włodzimierz Chlebosz polemizuje z radną Anną Andrusyn nt stanu ulicy Gajowej

1:56:50 przewodniczący R.G. informuje radnych o zaproszeniu przez arcybiskupa Józefa Kupnego i Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego na mszę świętą w intencji samorządowców.

1:58:05 radna Katarzyna Moroz popiera projekt budowy ul.Gajowej gdyż posłuży ona również mieszkańcom Wojnowic

1:58:55 radny Adam Jaskuła apeluje do radnych aby mieli na uwadze ile dróg w gminie jest do remontu i poprawek

1:59:50 przewodniczący Leszek Kusiak życzy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i zamyka obrady.

Opracował B.L.